Kancelaria Radcy Prawnego

Jarosław Mielnik

Porady prawne - Zakres usług

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Mielnik zajmuje się m.in. kompleksowym prowadzeniem spraw z następujących dziedzin:

Prawo cywilne

 • sporządzanie projektów umów i oświadczeń
 • opiniowanie przedkładanych projektów umów (ocena potencjalnych zagrożeń)
 • analiza zasadności roszczeń i sporządzanie wezwań do zapłaty
 • sporządzanie pozwów i wniosków (m.in. w sprawach o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia, o ochronę dóbr osobistych, o eksmisję, o ochronę posiadania, o ustanowienie służebności, o stwierdzenie zasiedzenia, o zniesienie współwłasności)
 • sporządzanie odpowiedzi na pozew, sprzeciwów od nakazów zapłaty, zarzutów do nakazów zapłaty, sprzeciwów od wyroków zaocznych
 • windykacja należności
 • kompleksowe prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi
 • reprezentowanie wierzycieli i dłużników w trakcie postępowania egzekucyjnego
 • uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • analiza zasadności roszczeń i sporządzanie pism przedprocesowych
 • kompleksowe prowadzenie postępowań przed sądami powszechnymi (m.in. sprawy o rozwód, separację, alimenty, podział majątku wspólnego między małżonkami, zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka, ustalenie kontaktów z dzieckiem, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, przysposobienie, ubezwłasnowolnienie)
 • reprezentowanie wierzycieli i dłużników w trakcie postępowania egzekucyjnego

Prawo spadkowe

 • analiza zasadności roszczeń i sporządzanie pism przedprocesowych
 • kompleksowe prowadzenie postępowań przed sądami powszechnymi (m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, stwierdzenie nieważności testamentu, dział spadku, roszczenia z tytułu zachowku, uznanie za niegodnego dziedziczenia)
 • reprezentowanie wierzycieli i dłużników w trakcie postępowania egzekucyjnego

Prawo podatkowe

 • doradztwo w trakcie kontroli organów podatkowych
 • reprezentacja przed wszelkimi organami podatkowymi
 • sporządzanie wniosków
 • sporządzanie zażaleń
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów podatkowych
 • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • sporządzanie projektów umów (np. umów o pracę, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej, kontraktów menedżerskich)
 • opiniowanie przedkładanych projektów umów (ocena potencjalnych zagrożeń)
 • doradztwo w zakresie optymalnych sposobów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
 • doradztwo w zakresie sposobu wypełniania obowiązków przez pracodawców i pracowników
 • opracowywanie regulaminów i statutów określających prawa oraz obowiązki stron stosunku pracy
 • kompleksowa reprezentacja pracowników i pracodawców przed sądami pracy (m.in. sporządzanie odwołań od wypowiedzeń umów o pracę, pozwów i odpowiedzi na pozew)
 • kompleksowa reprezentacja przed organami rentowymi

Prawo administracyjne

 • reprezentacja przed wszelkimi organami administracji publicznej
 • sporządzanie wniosków i zażaleń
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
 • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych

Prawo spółek

 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności
 • przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do założenia i prowadzenia spółki
 • bieżąca, kompleksowa obsługa korporacyjna
 • uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach
 • łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja spółek

Prawo zamówień publicznych

 • doradztwo na etapie projektowania dokumentów przetargowych (m.in. SIWZ, projektów umów, ogłoszeń o przetargach)
 • doradztwo w zakresie procedur przetargowych
 • doradztwo i reprezentacja w toku postępowań odwoławczych
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z Kancelarią. Po zapoznaniu się z Państwa problemem będziemy mogli dokonać jego wstępnej oceny.
© Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Mielnik
ul. Mickiewicza 49/3, 76-200 Słupsk

Wykonanie: